About

فقط ادعای متخصص بودن را نداریم و دوست هم نداریم با واژه های پیچیده و  سخت حرف زدن را در ساده ترین حالت ممکن تا آنجا که بتوانیم مطالعه جهانی و به روز بودن را سر لوحه کار خود قرار می دهیم  طراحی های جدید و آثار ارزشمند با ذوق و سلیقه به وجود می آوریم.

افراد تیم

روابط عمومی

امیرانگجی

گرافیست

وحید انگجی

کارشناس چاپ

امیرزارع

انیماتور

شاهین خردمند

Scroll to top