سیستم رنگ ماشین افست

سیستم رنگ ماشین افست

باید قبل از هر چیز به آن اشاره کنیم این است که برای چاپ افست حتماً باید از سیستم CMYK استفاده شود. چاپ افست مبتنی بر چاپ چهار رنگ است؛ اما می­توانیم کارهایی با یک رنگ تا حتی 10 رنگ مختلف چاپ کنیم؛ که البته چاپ بیشتر از 4 رنگ تخصص و اطلاعات خاص خودش را می طلبد. ماشین های چاپ افست یا تک ­رنگ هستند یا دورنگ و یا چهاررنگ و البته دستگاههایی وجود دارند که چاپ بیش تر از چهاررنگ را انجام می دهند. در ماشین های چاپ افست برای هر رنگ یک ستون چاپ وجود دارد که متشکل از سیلندر بستن زینک و غلطک های رنگ است. در دستگاه  های تک رنگ هر رنگ به  طور مجزا چاپ می شود و به  عنوان مثال یک کار چهاررنگ باید چهار بار از ماشین عبور کند و هر بار رنگ ها تنظیم شوند؛ به همین دلیل در کارهای چهاررنگ بهتر از است از این نوع ماشین ها استفاده نشود چون به تجربه ثابت شده است که در صورت چاپ چهاررنگ با دستگاه تک رنگ نتیجه به هیچ وجه قبل قبول نخواهد بود.

سیستم رنگ ماشین افست
Scroll to top