چاپ

بیش فعاالیت ما در ضمینه چاپ اختصاصی میباشد . چون در چاپ اختصاصی امکان نظارت بر چاپ وجود دارد. کار هایی که در فرم اختصاصی چاپ میگرددند توسط این مجموعه گارانتی می شوند.امکان

چاپ افست : ما میتوانیم چاپ افست تک رنگ، دو رنگ، چهاررنگ، شش رنگ و هشت رنگ و از لحاظ ابعاد از 35*25 تا 70*100 سانتی متر چاپ و ارائه دهیم

Scroll to top